Author picture

Mobilitātes paka

SIA "LUX" Inspekcija informē, ka:

2020. gada 20. augustā stājusies spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1054 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 un Regulu (ES) Nr. 165/2014. 

SIA "LUX" Tahogrāfu inspekcijas sagatavoti izvilkumi saistībā ar analogo, digitālo un viedo tahogrāfu nomaiņu, kas būs nepieciešama piedaloties starptautiskajos pārvadājumos.

Detalizētie noteikumi

No 20.08.2020

Regulas (ES) Nr. 165/2014 11. panta 2. daļa

Līdz 2021. gada 21. augustam Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka detalizētus noteikumus parto, kā vienoti izpildīt pienākumu reģistrēt un glabāt datus par ikvienu robežas šķērsošanas gadījumu, ko veic transportlīdzeklis, un par darbībām, kas minētas 8. panta 1. punkta pirmās daļas otrajā un trešajā ievilkumā un 8. panta 1. punkta otrajā daļā.

Skaidrojums un komentāri
 • Līdz 2021. gada 21. augustam Komisijai jāizstrādā un jāpieņem noteikumi par viedā tahogrāfa 2. paaudzi, kas ir nepieciešami tahogrāfu izstrādes un ražošanas procesa uzsākšānai.
 • Konkrēts šo noteikumu izstrādes un pieņemšanas datums nav dots, taču visticamāk tos izstrādās un pieņems 2021. gadā
 • Gadījumā, ja šos “detalizētos noteikumus” izstrādās un pieņems 2020. gadā, tad turpmāk aprakstītās darbības veikšanas beigu termiņš ir gadu ātrāk. Pieņēmums, ka šos noteikumus izstrādās 2020. gadā apšaubāms.
 • Nevar izslēgt iespēju, ka šo noteikumu izstrāde aizkavējas, vai arī pārejas periods tiek pagarināts uz noteiktu laiku. Šādā gadījumā tiks publicēti attiecīgi tiesību akti.

Analogie un digitālie tahogrāfi

No 01.01.2025

Regulas (ES) Nr. 165/2014 3. panta 4. punkts

Ne vēlāk kā trīs gadus no tā gada beigām, kad ir stājušies spēkā 11. panta otrajā daļā norādītie detalizētie noteikumi, viedos tahogrāfus, kā paredzēts šīs regulas 8., 9. un 10. pantā, uzstāda šādu kategoriju transportlīdzekļos, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts:

 1. transportlīdzekļos, kuros ir uzstādīts analogais tahogrāfs;
 2. transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar digitālo tahogrāfu, kurš atbilst specifikācijām Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā, ko piemēro līdz 2011. gada 30. septembrim;
 3. transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar digitālo tahogrāfu, kurš atbilst specifikācijām Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā, ko piemēro no 2011. gada 1. oktobra; un
 4. transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar digitālo tahogrāfu, kurš atbilst specifikācijām Regulas (EEK) Nr. 3821/85 IB pielikumā, ko piemēro no 2012. gada 1. oktobra.
Skaidrojums un komentāri
 • Visi transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar analogajiem vai digitālajiem tahogrāfiem būs jāaizstāj ar viedo tahogrāfu 2. paaudzi, ja tie piedalās starptautiskajos kravas vai pasažieru pārvadājumos.
 • Minētā tahogrāfu maiņa jāveic 3 gadu laikā, no tā gada beigām, kad stājušies spēkā “detalizētie noteikumi”, kas aprakstīti šī materiāla 1. sadaļā

Viedie tahogrāfi

No 01.01.2026

Regulas (ES) Nr. 165/2014 3. panta 4a. punkts

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc tam, kad ir stājušies spēkā 11. panta otrajā daļā minētie detalizētie noteikumi par specifikācijām attiecībā uz robežu šķērsošanas un papildu darbību reģistrēšanu, viedo tahogrāfu, kā paredzēts šīs regulas 8., 9. un 10. pantā, uzstāda transportlīdzekļos, kuros ir uzstādīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/799 (*) IC pielikumam atbilstošs viedais tahogrāfs un kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts.

 
Skaidrojums un komentāri
 • Visi transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar viedajiem tahogrāfiem būs jāaizstāj ar viedo tahogrāfu 2. paaudzi, ja tie piedalās starptautiskajos kravas vai pasažieru pārvadājumos.
 • Minētā tahogrāfu maiņa jāveic 4 gadu laikā, no tā gada beigām, kad stājušies spēkā “detalizētie noteikumi”, kas aprakstīti šī materiāla 1. sadaļā

Viedie tahogrāfi

No 01.07.2026

Regulas (EK) Nr. 561/2006  2. panta 1. punkta aa) apakšpunkts

no 2026. gada 1. jūlija – transportlīdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem pārvadājumiem vai kabotāžas pārvadājumiem un kuru maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, pārsniedz 2,5 tonnas; vai

 
Skaidrojums un komentāri
 • Līdz 01.07.2026 ar viedā tahogrāfa 2. paaudzi būs jāaprīko visi transportlīdzekļi kuru maksimālā pieļaujamā masa ieskaitot piekabi vai puspiekabi pārsniedz 2,5 tonnas, ja tie piedalās starptautiskajos kravas vai pasažieru pārvadājumos.

Share this post